Přehled

Academic staff member – Assistant Professor (english version below)

Děkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa:

Akademický pracovník – Odborný asistent/ka pro Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství

Oblast výzkumu: Fytopatologie

Ústav zajišťuje a garantuje výuku v oblastech speciální produkce rostlinné, včetně šlechtění rostlin, a v rostlinolékařských disciplínách. V těchto oborech realizuje výzkumnou a expertní činnost.

Jaká bude Vaše náplň práce?

 • výuka
 • garantství předmětů a vedení závěrečných prací s rostlinolékařskou tématikou
 • výzkumná, expertizní a posuzovatelská činnost v oblasti rostlinolékařství
 • publikační činnost a rozvoj vědního oboru
 • rostlinolékařská diagnostika včetně využití metod sekvence DNA

Co od Vás očekáváme?

 • vysokoškolské vzdělání Ph.D. (eventuálně adekvátní) v oboru rostlinolékařství
 • znalost českého jazyka na úrovni výuky
 • znalost anglického jazyka na úrovni výuky (případně B1)
 • schopnost samostatně vést cvičení, semináře a exkurze
 • přednášet v rámci výukového procesu a diseminace výsledků výzkumu
 • schopnost vést výzkumné týmy
 • zkušenosti s podáváním a řešením výzkumných projektů, doložené účastí v řešitelském týmu výzkumných projektů za posledních 5 let
 • doložení publikační činnosti v časopisech s impakt faktorem

Co ještě oceníme?

 • aktivní řidič osobního motorového vozidla

Co Vám můžeme nabídnout?

 • zvýhodněnou MultiSport kartu
 • práci v instituci, která získala ocenění HR Excellence in Research Award, udělované Evropskou komisí

Předpokládaný nástup: leden 2022, pracovní poměr na dobu určitou na 2 roky.

Úvazek: 0,3

Místo výkonu práce: Brno

Zaujala Vás pozice a rádi byste se stali členem týmu?

Zašlete elektronickou přihlášku Odboru řízení lidských zdrojů Mendelovy univerzity v Brně, a to do 12.12.2021 doloženou:

Životopisem
Motivačním dopisem
Seznamem publikací, přehledem akademické výuky

Jak u nás probíhají výběrová řízení? https://orlz.mendelu.cz/jak-u-nas-probihaji-vyberova-rizeni

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

The Dean of the Faculty of AgriSciences of Mendel University in Brno hereby announces an open competition for the position of

Academic staff member – Assistant Professor for Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine

Research field: Phytopathology

The institute provides and guarantees teaching in areas of special plant production, including plant breeding, and in phytosanitary disciplines. It carries out research and expert activities in these fields. More at

https://af.mendelu.cz/en/25652-faculty-faculty

What will you do?

 • teaching
 • guarantee of subjects and supervision of final theses with phytosanitary topics
 • research, expert and assessment activities in the field of plant medicine
 • publishing activity and development of the scientific field
 • phytosanitary diagnostics, including the use of DNA sequencing methods

What do we require from you?

 • university education Ph.D. (possibly adequate) in the field of Plant Medicine
 • knowledge of the Czech language at the level of teaching
 • knowledge of English language at the level of teaching (or B1)
 • ability to independently conduct exercises, seminars and excursions
 • to lecture within the teaching process and dissemination of research results
 • ability to lead research teams
 • experience with the submission and solution of research project evidenced by participation in the research team of research projects for the last 5 years
 • evidence of publishing activity in journals with an impact factor

What else do we appreciate?

 • active driver of a personal motor vehicle.

What can we offer you?

 • discounted for MultiSport Card
 • work in an institution that has received the HR Excellence in Research Award from the European Commission

Expected start: January 2022, fixed-term employment contract for 2 years

Job status: 0,3

Place of work: Brno

Are you interested in the position and would you like to become a member of the team?

Send an electronic application to the Department of Human Resource Management of Mendel University in Brno by December of 12th 2021, supported by:

professional CV
cover letter
list of publications
overview of academic teaching

How do the selection procedure work for us? https://orlz.mendelu.cz/en/selection-procedure