Přehled

Děkan Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vypisuje výběrové řízení

na obsazení místa akademický pracovník/ce_docent/ka v oboru Filozofie

Počet volných míst/Pozice/Obor činnosti: 1 místo, odborný asistent/ka_docent/ka filozofie

Pracovní náplň: dle pracovního řádu zaměstnanců UJEP – příkaz rektora č. 2/2019

Kvalifikační požadavky: požadované vzdělání v oboru s úrovní Ph.D. nebo ukončené habilitační řízení a perspektiva vědy a výzkumu, kreativní myšlení a schopnost týmové a systematické práce, dobré komunikační schopnosti, schopnost vyučovat a publikovat v anglickém jazyce, znalost dalších jazyků výhodou, pečlivost a flexibilita, občanská bezúhonnost. Vedení bakalářských a diplomových prací, projektová a publikační činnost.

Odborné zaměření na analytickou filosofii a logiku; schopnost vyučovat kurzy Analytická filosofie, Logika, Etika v analytické filosofii, Filosofie mysli případně další (Metafyzika, Středověk a renesance).

 Úvazek: 50% zákonné pracovní doby s perspektivou navýšení na 100 %

Předpokládaný nástup: 02/2024

Místo výkonu: Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem.

Přihlášky s životopisem, výsledky odborné práce, předpokládaná nová výzkumná témata a kopii dokladů o akademických a vědecko-pedagogických titulech zasílejte poštou na Zaměstnanecký odbor UJEP v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem nebo e-mailem na personalni@ujep.cz do 10. 12. 2023.

Nabízíme: flexibilní pracovní dobu, zajímavou a různorodou práci v instituci oceněnou HR Award, zaměstnanecké stravování, penzijní připojištění, unišeky, sickdays, příjemné a moderní pracovní zázemí.

Informace o výběrovém řízení a kritériích výběru: Výběrové řízení proběhne v prvním kole posouzením dodaných materiálů , které musí být součástí zaslané přihlášky a případně v druhém kole osobním pohovorem s vybranými uchazeči. Předpokládaný termín pohovoru prosinec 2023/leden 2024. O výsledku budou všichni uchazeči informováni nejpozději do 10 pracovních dnů od ukončení VŘ.

Účastníkům a účastnicím výběrového řízení nevzniká nárok na úhradu nákladů výběrového řízení. Děkan si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení.
Informujeme Vás, že v rámci výběrového řízení bude naše organizace Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,IČO: 44555601, se sídlem Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem, tel. 475 286 317, e-mail: personalni@ujep.cz, zpracovávatVaše osobní údaje za účelem výběru vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy na výše uvedenou pracovní pozici. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnující vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany naší společnosti před sjednáním pracovní smlouvy. Mezi tyto zpracované osobní údaje patří jméno a příjmení, bydliště, e-mailová adresa, údaje o Vašem vzdělání a dosavadních pracovních zkušenostech a příp. další údaje, které nám sami poskytnete v zaslaných dokumentech. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu výběrového řízení, která jistě nepřekročí 3 měsíce. Při zpracování Vašich osobních údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu a nebudeme je předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás dále informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům u naší společnosti, dále máte právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), na který se také můžete obrátit se stížností. Další informace o ochraně osobních údajů, zpracovávaných Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem naleznete zde: https://www.ujep.cz/cs/zasady-zpracovani-osobnich udaju.