Přehled

Rektor Vysoké školy polytechnické Jihlava vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v platném znění a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Vysoké školy polytechnické Jihlava výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic.

Katedra ekonomických studií

Profesor/profesorka, docent/docentka, odborný asistentúodborná asistentka nebo asistent/asistentka pro výuku ekonomicky zaměřených předmětů, zejména:

  • Finanční řízení podniku
  • Mikroekonomie, Makroekonomie
  • Peníze, banky, finanční trhy
  • Podniková ekonomika
  • Průmyslová logistika
  • Účetnictví

Požadavky: ukončené jmenovací řízení (profesor), habilitační řízení (docent), doktorské vzdělání (odborný asistent) nebo ukončené magisterské vzdělání (asistent). Zahájené doktorské studium (asistent) výhodou stejně jako pedagogická praxe a odborná publikační činnost (ostatní pozice). Výhodou zkušenost s výukou na VŠ, publikační činnost.

Informace: vedoucí katedry Ing. Martina Kuncová, Ph.D. (martina.kuncova@vspj.cz)

Předpokládaný nástup a výše úvazku dle dohody

Mzdové podmínky se řídí vnitřním mzdovým předpisem školy.

Požadované náležitosti pro přihlášení do výběrového řízení:

  • Písemná přihláška,
  • motivační dopis,
  • strukturovaný životopis,
  • kopie dokladů o absolvování vysoké školy či dosažení titulu.

Přihlášky lze podávat do 30 dnů od data zveřejnění tohoto výběrového řízení,
tj. do 7. 3. 2024 e-mailem na adresu podatelny vspj@vspj.cz, anebo v písemné formě poštou na adresu: Vysoká škola polytechnická Jihlava, personální a mzdové oddělení, Tolstého 16, 586 01 Jihlava.