Přehled

Děkan Sociálně ekonomické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

Akademického pracovníka/pracovnice Katedry sociální práce v oboru Sociální práce

Počet volných míst/Pozice/Obor činnosti: 1, odborný asistent/asistentka v oboru Sociální práce

Popis práce/pracovní náplň: 

pedagogická, vědecko-výzkumná a publikační činnost
sebevzdělávací aktivity
realizace projektů pro rozvoj pracoviště

Kvalifikační požadavky: 

akademický pracovník/pracovnice, absolvent/absolventka oboru sociální práce na bakalářském nebo magisterském stupni
absolvent/absolventka či aktuálně studující v doktorském studiu v oboru sociální práce
kreativní myšlení a schopnost týmové a systematické práce, dobré komunikační, organizační a koordinační schopnosti
výborné jazykové znalosti, schopnost tvůrčí a týmové práce
praxe na VŠ vítány

Výše úvazku: 50% zákonné pracovní doby

Předpokládaný nástup: říjen 2024

Místo výkonu: Fakulta sociálně ekonomická UJEP, Moskevská 54, 400 96 Ústí nad Labem

Popis pracovních podmínek/Možnosti kariérního růstu: Kariérní růst se řídí Kariérním řádem UJEP a platnými předpisy fakulty.

Nabízíme:

příjemné a klidné pracovní prostředí
zaměstnanecké stravování, příjemné a moderní pracovní zázemí
další zaměstnanecké benefity (možnost účastnit se vzdělávacích akcí a workshopů, rekreační středisko Bukovina a mnoho dalšího)

Informace o výběrovém řízení a kritériích výběru: 

Výběrové řízení proběhne v prvním kole posouzením dodaných materiálů, které musí být součástí zaslané přihlášky a případně v druhém kole osobním pohovorem s vybranými uchazeči. O výsledku budou všichni uchazeči informováni nejpozději do 30 dnů od ukončení VŘ.

K přihlášce přiložte: 

– motivační dopis

– stručný profesní životopis

– kopie doklady o akademických a vědecko-pedagogických titulech

– přehled vědecké a pedagogické činnosti a praxe a členství v odborných společnostech – seznam publikační činnosti a grantové činnosti

Do přihlášky uveďte telefonický kontakt a kontaktní email.

Bližší informace: http://www.ujep.cz nebo u pavel.kuchar@ujep.cz, příp. na tel. č. 702200473

Přihlášky se všemi náležitostmi (viz výše) zasílejte poštou na Zaměstnanecký odbor UJEP v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem nebo e-mailem na adresu personalni@ujep.cz do 25. 07. 2024.

Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, a to i bez udání důvodu.

Informujeme Vás, že v rámci výběrového řízení bude naše organizace Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,IČO: 44555601, se sídlem Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem, tel. 475 286 316, e-mail: personalni@ujep.cz, zpracovávatVaše osobní údaje za účelem výběru vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy na výše uvedenou pracovní pozici. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnující vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany naší společnosti před sjednáním pracovní smlouvy. Mezi tyto zpracované osobní údaje patří jméno a příjmení, bydliště, e-mailová adresa, údaje o Vašem vzdělání a dosavadních pracovních zkušenostech a příp. další údaje, které nám sami poskytnete v zaslaných dokumentech. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu výběrového řízení,která jistě nepřekročí 3 měsíce. Při zpracování Vašich osobních údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu a nebudemeje předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás dále informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům u naší společnosti, dále máte právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), na který se také můžete obrátit se stížností. Další informace o ochraně osobních údajů, zpracovávanýchUniverzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem naleznete zde: https://www.ujep.cz/cs/zasady-zpracovani-osobnich udaju.