Mezinárodní centrum klinického výzkumu (ICRC)

(Czech version below.)

International Clinical Research Centre (ICRC) is a medical research centre focusing on finding new methods, technologies and medicaments for prevention, diagnostics and treatment of cardiovascular, neurological and selected oncological diseases and disorders. These are among the most widespread diseases and causes of death in modern society. Thanks to its innovative approach, proactive teams, cutting-edge technologies and international collaborations, ICRC has become a multidisciplinary center of excellence in translational medical research already few years after the official opening in 2011. ICRC is a joint workplace of St. Anne’s University Hospital in Brno (FNUSA) and the Faculty of Medicine of Masaryk University in Brno.

The research is based on the cooperation of experts within international multidisciplinary teams. Some researchers also work as doctors at the St. Anne’s University Hospital in Brno, others at the Faculty of Medicine or the Faculty of Science of Masaryk University.

Clinical research is primarily focused on the development of new technologies, methods, procedures and drugs enabling effective prevention, early diagnosis and individualized treatment of selected diseases and disorders. Translational research translates the basic mechanisms of disease development into clinical practice and vice versa. Basic research studies the properties of stem cells and examines key processes for the selective manipulation of stem cells for possible use in modern medicine. Service laboratories are advanced laboratories for experimental medicine and translational research. ICRC currently has 24 research teams.

Mezinárodní centrum klinického výzkumu (ICRC) je lékařské výzkumné centrum zaměřující se na hledání nových metod, technologií a léčiv pro prevenci, diagnostiku a léčbu kardiovaskulárních, neurologických a vybraných onkologických onemocnění a poruch. Ta se řadí mezi nejrozšířenější onemocnění a příčiny úmrtí v moderní společnosti. Díky svému inovativnímu přístupu, proaktivním týmům, špičkovým přístrojům a mezinárodním spolupracím se ICRC již během několika málo let od svého založení v roce 2011 stalo multidisciplinárním centrem excelence v translačním lékařském výzkumu. ICRC je společným pracovištěm Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA) a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Výzkum je založen na spolupráci odborníků v rámci mezinárodních multioborových týmů. Část výzkumníků působí současně jako lékaři ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně, jiní na Lékařské fakultě nebo Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity.

Klinický výzkum je primárně zaměřen na vývoj nových technologií, metod, postupů a léků umožňujících efektivní prevenci, časnou diagnostiku a individualizovanou léčbu vybraných onemocnění a poruch. Translační výzkum převádí základní mechanismy rozvoje onemocnění do klinické praxe a naopak. Základní výzkum studuje vlastnosti kmenových buněk a zkoumá klíčové procesy pro selektivní manipulaci kmenových buněk pro případné využití v moderní medicíně. Servisní laboratoře jsou pokročilé laboratoře pro experimentální medicínu a translační výzkum. V současné době má 24 výzkumných týmů.

There are currently no vacancies.