Cena ČSKI za nejlepší dizertační práci v oboru informatika

ČSKI (Česká společnost pro kybernetiku a informatiku) v rámci svého základního poslání, kterým je kromě rozvoje kybernetiky a informatiky v České republice také podíl na pedagogické činnosti a na propagaci vědeckých výsledků oboru, vyhlašuje celostátní soutěž o Cenu Antonína Svobody pro nejlepší disertační práci roku 2017.

Podmínky soutěže:

 1. Téma práce odpovídá předmětu činnosti ČSKI (kybernetice, informatice a příbuzným oborům).
 2. Práce byla obhájena v roce 2017 na vysoké škole se sídlem v ČR.
 3. Přihlášky hodnotí odborná komise jmenována předsednictvem ČSKI.
 4. Hodnocení probíhá ve dvou kolech.
 5. V prvním kole komise určí finalisty a jejich seznam zveřejní na webu ČSKI.
 6. V druhém kole komise určí vítěze soutěže. Komise se může rozhodnout cenu rozdělit, případně neudělit žádnou.
 7. Vítěz prezentuje práci na valné hromadě ČSKI, kde převezme diplomy (pro sebe a svého školitele), peněžní částku 25 000 Kč a dále bude nominován za Českou republiku na evropskou cenu konsorcia ERCIM.

Podepsanou naskenovanou přihlášku s podpisy zašle uchazeč prostřednictvím systému EasyChair (položka „New Submission“, jako název článku se musí uvést název práce). Dále musí každý uchazeč zaslat na adresy cena@cski.cz a CenaASvobody@utia.cas.cz následující dokumenty (v případě nadměrného rozsahu těchto dokumentů – více jak 5MB – stačí poslat odkaz na místo, kde jsou potřebné dokumenty ke stažení):

 1. Disertační práce ve formátu PDF včetně příloh.
 2. Samostatnou webovou prezentaci práce v anglickém jazyce, která bude v případě postupu do finále zveřejněna na webu ČSKI.
 3. Oponentní posudky disertační práce.
 4. Odborný strukturovaný životopis autora včetně seznamu publikací.

Kritéria soutěže:

 1. Kvalita a originalita práce.
 2. Teoretický nebo praktický přínos pro obor práce.
 3. Odborný profil uchazeče.

Harmonogram soutěže:

18.12.2017 vyhlášení soutěže
16.2.2018 termín zaslání přihlášek
30.4.2018 vyhlášení finalistů na webu společnosti
červen 2018 slavnostní předání Ceny a diplomů finalistům

 

Hodnotící komise:

 • doc. Ing. Tomáš Kroupa, Ph.D., ÚTIA AV ČR, v.v.i. – předseda
 • doc. Ing. Karel Zimmermann, Ph.D., FEL ČVUT – místopředseda
 • doc. RNDr. Tomáš Brázdil, Ph.D., FI MUNI
 • Ing. Rostislav Horčík, Ph.D., Javlin s.r.o.
 • doc. MUDr. Jiří Kofránek, CSc., 1. LF UK
 • doc. Ing. Jindřich Matoušek, Ph.D., FAV ZČU
 • prof. Ing. Mirko Navara, DrSc., FEL ČVUT
 • prof. Ing. Edita Pelantová, CSc., FJFI ČVUT
 • doc. Ing. Karel Richta, CSc., KSI MFF UK
 • Ing. Stanislava Šimberová, CSc., ASÚ AV ČR, v.v.i.