Dr. Ing. Pavel Konečný

S předsedou Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu Dr. Ing. Pavlem Konečným z Ústavu geoniky AV ČR jsme si povídali nejen o roli odborů ve VaVaI, ale také o prekarizaci akademické práce či financování vědy v ČR.

Q: Jaká je podle Vás role odborů v oblasti VaVaI a čím se liší od odborů v jiných oblastech, třeba v průmyslu?

A: V zásadě se odbory v oblasti VaVaI od jiných odborových organizací neliší – společným jmenovatelem je hájení zájmů zaměstnanců, kolektivní vyjednávání či bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

Q: Velká část uživatelů webu researchjobs.cz jsou doktorandi, kteří se poohlíží po pracovních místech ve výzkumu, vývoji a inovacích a na akademické půdě. Myslíte si, že je váš odborový svaz mezi nimi dostatečně známý? Čím si to vysvětlujete?

A: Myslím si, že mezi doktorandy není náš odborový svaz dostatečně známý a není známa ani práce odborů jako celku. Nicméně, prestiž odborů v naší společnosti v poslední době stoupá, především díky práci předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly. Ve vědě a výzkumu je kladen důraz na mobilitu, na zapojení do mezinárodních projektů a podobně. Mladí lidé tak mají pocit, že „osud“ mají ve svých rukou a odbory nepotřebují.

Q: Co jim OSPVV může nabídnout? A co od nich očekává?

A: I v akademickém prostředí se, bohužel, setkáváme s neoprávněným řetězením pracovních smluv ze strany  zaměstnavatele, s nerovným zacházením či dokonce s šikanou. Právě v takových chvílích je pomoc odborové organizace jejím členům velkou výhodou. A pochopitelně nesmíme zapomenout na možnost jednání a spolupráce s vedením Akademie věd, vysokých škol či s představiteli vlády prostřednictvím Odborového svazu, který základní organizace sdružuje. U členů našich organizací, zejména těch mladých, oceníme především jejich aktivní přístup k odborovým otázkám.

Q: Sociologie v poslední době čím dále častěji používá slova prekariát a prekarizace práce. Dokonce již vzniklo spojení „prekarizace akademické práce“. Je to jev, který je z pohledu OSPVV významný a zajímavý?

A: Prekérní formy práce (nízká právní ochrana, nízká odměna za práci, špatná úroveň pracovních podmínek) jsou dlouhodobě na mušce odborů. V akademické sféře se s podobným jevem zatím setkáváme spíše výjimečně. Nicméně, pokud se podobný případ vyskytne, je to právě zpravidla v institucích, kde nepůsobí odborová organizace, která formou kolektivního vyjednávání podobným nešvarům předchází.

Q: Málokterý obor lidské činnosti je tak internacionalizovaný jako právě VaVaI. Spolupracujete jako odbory s podobnými organizacemi v ostatních zemích?

A: V rámci mezinárodní spolupráce jsme řešili otázku mobility pracovníků u institucí, zabývajících se výzkumem a vývojem a následným uzavíráním kolektivních smluv v zemích EU. Část otázek řešíme také ve spolupráci s Českomoravskou konfederací odborových svazů, jíž je náš svaz členem a která se mezinárodními otázkami zabývá.

Q: Jaká je role odborů ve VaVaI tam?

A: Role odborů ve VaVai v zahraničí je velice podobná, jako u nás. Ovšem postavení odborů se v jednotlivých zemích výrazně liší. Zatímco v bývalé západní Evropě je odborová organizovanost výrazně vyšší ve srovnání s ČR, je situace v zemích bývalého východního bloku srovnatelná se situací u nás a někde možná i horší. Také celková struktura odborů se v jednotlivých zemích liší, což s sebou také nese určité odlišnosti. Všude je však opět společným jmenovatelem ochrana zaměstnanců.

Q: Každý, kdo se jen trochu zajímá o oblast VaVaI, si všímá, že jedním z ožehavých témat současnosti je nová metodika hodnocení. Jaký pohled na metodiku mají odbory?

A: Metodika hodnocení výzkumných institucí opravdu vyvolává veliké diskuse. Obávám se však, že za tímto často medializovaným tématem se skrývá problém daleko závažnější. Poměr institucionálního financování je na mnoha ústavech Akademie věd i na vysokých školách nedostatečný. Tyto instituce pak musí získávat prostředky formou projektů, grantů či hospodářských smluv, což způsobuje v dlouhodobějším horizontu finanční nejistotu. A právě tím je pak „zdůvodňováno“ opakované řetězení smluv na dobu určitou či stagnace mezd pracovníků výzkumných institucí. Odbory vidí v metodice hodnocení jen část problému, tím hlavním je financování vědy.

Děkujeme za rozhovor.
Za ResearchJobs.cz se ptal Martin Víta