PROBĚHLO – 7. 10. 2016: Seminář Mezinárodní podpora excelentní vědy – granty ERC a služby EURAXESS

Popis kurzu:

Cílem akce je seznámení odborné veřejnosti s možnostmi podpory stabilizace vědeckovýzkumné kariéry talentovaných vědců, posílení kvality vědeckovýzkumného pracoviště prostřednictvím nadaných vědců a podpory excelentních vědců a jejich týmů prostřednictvím grantů Evropské výzkumné rady (ERC). 

Na semináři budou účastníci seznámeni s aktualitami v oblasti podpory mezinárodních vědeckovýzkumných aktivit v grantových schématech Evropské výzkumné rady a vyhlášených či připravovaných výzvách.

Zároveň budou prezentovány možnosti spolupráce s centrem EURAXESS pro podporu mezinárodní mobility vědeckovýzkumných pracovníků. Zmíněny budou rovněž možnosti nabízené Grantovou agenturou ČR v oblasti podpory mladých talentovaných vědců při přípravě grantů ERC Starting Grant.

Místo realizace:

Ostrava, Přírodovědecká fakulta OU, 30. dubna 22, místnost A 203

Lektor:

Ivana Adamiková je vedoucí International Office Ostravské univerzity. Zabývá se podporou internacionalizace na OU a v rámci RKO zabezpečuje chod kanceláře EURAXESS, zaměřené na podporu mezinárodní mobility jak českých tak zahraničních vědeckovýzkumných pracovníků.

Lukáš Straňák je pracovníkem Referátu vědy a tvůrčí činnosti Ostravské univerzity. Zabývá se především podporou přípravy a realizace vědeckovýzkumných projektů. Má zkušenosti nejen s realizací projektů národních poskytovatelů ale také mezinárodních (6.RP, 7.RP, Horizont 2020, Grundtvig, Leonardo, Comenius, KONTAKTII, MEB, aj.).

Petr Svoboda je vedoucím Oddělení pro podporu projektů Ostravské univerzity. Zabývá se především podporou přípravy a realizace rozvojových projektů. V rámci RKO participuje na aktivitách zabývajících se informační podporou a popularizací v oblasti mezinárodní spolupráce při řešení vědeckovýzkumných projektů.

Email pro zaslání přihlášky: rko@osu.cz

Datum pro zaslání přihlášky: 05. 10. 2016

Dokumenty: POZVÁNKA NA SEMINÁŘ s programem