Přehled

Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

vypisuje výběrová řízení

 

na obsazení míst vedoucích:

Katedry biologie

Katedry geografie

Požadavky: vědecká hodnost minimálně Ph.D., nejlépe doc. nebo prof., VŠ vzdělání příslušného oboru a kategorie, organizační schopnosti, občanská bezúhonnost, schopnost tvůrčí práce.

 

na obsazení míst akademických pracovníků:

 

Katedry biologie v kategorii profesor, docent nebo odborný asistent:

1 místo Didaktika biologie nebo příbuzný obor plný úvazek

 

v kategorii odborný asistent:

1 místo Biologie a patologie buňky nebo příbuzný obor s výzkumným zaměřením

na problematiku kryptobiózy plný úvazek

1 místo Fyziologie a imunologie nebo příbuzný obor s výzkumným zaměřením

na problematiku zdravotnických biotechnologií a biomateriálů plný úvazek

1 místo Mikrobiologie nebo příbuzný obor s výzkumným zaměřením na využití

elektronové mikroskopie v biologii a mikrobiologii částečný úvazek

 

Katedry fyziky v kategorii profesor, docent nebo odborný asistent:

1 místo Experimentální fyzika plný/částečný

1 místo Teoretická fyzika plný/částečný

 

v kategorii asistent nebo odborný asistent:

1 místo Experimentální fyzika částečný úvazek

1 místo Spojité počítačové modelování částečný úvazek

1 místo Částicové počítačové modelování částečný úvazek

 

Katedry geografie v kategorii profesor, docent nebo odborný asistent:

1 místo Regionální geografie plný úvazek

 

v kategorii odborný asistent:

1 místo Regionální a politická geografie plný úvazek

1 místo Geografické informační systémy a krajinná ekologie plný úvazek

1 místo Geografické informační systémy plný/částečný

 

Katedry chemie v kategorii odborný asistent:

1 místo Fyzikální chemie plný úvazek

1 místo Fyzikální chemie plný/částečný

1 místo Organická chemie plný úvazek

1 místo NMR specialista plný úvazek

 

Katedry informatiky v kategorii profesor, docent nebo odborný asistent*:

1 místo Aplikovaná informatika plný/částečný

 

v kategorii lektor:

1 místo Aplikovaná informatika částečný úvazek

 

Katedry matematiky v kategorii profesor, docent nebo odborný asistent:

1 místo Matematika – Geometrie plný/částečný

1 místo Matematika – Statistika plný/částečný

1 místo Matematika plný/částečný

v kategorii odborný asistent:

1 místo Matematika – Algebra plný úvazek

 

Bližší informace: www.sci.ujep.cz www.ujep.cz

Předpokládaný nástup: září 2019 (případně dle dohody)

 

Přihlášky s profesním životopisem, ověřenými doklady o akademických a vědecko-pedagogických titulech, přehledem vědecké a pedagogické činnosti a praxe a členství v odborných společnostech, seznamem publikační činnosti a grantové činnosti, a souhlasem se zpracováním osobních údajů v evidenci uchazečů o zaměstnání vedené za účelem účasti v nadcházejících výběrových řízeních podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (https://www.ujep.cz/wp-content/uploads/2018/11/SouhlasGDPR.docx) zasílejte poštou do 15. 05. 2019 na Zaměstnanecký odbor UJEP v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96  Ústí nad Labem, email. radka.krumplova@ujep.cz.

Účastníkům výběrového řízení nevzniká nárok na úhradu nákladů výběrového řízení. Děkan si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení. Zaměstnavatel si vyhrazuje právo na výběr uchazečů.

Informujeme Vás, že v rámci výběrového řízení bude naše organizace Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, IČO: 44555601, se sídlem Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem, e-mail: radka.krumplova@ujep.cz, zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem výběru vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy na výše uvedenou pracovní pozici. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnující vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany naší společnosti před sjednáním pracovní smlouvy. Mezi tyto zpracované osobní údaje patří jméno a příjmení, bydliště, e-mailová adresa, údaje o Vašem vzdělání a dosavadních pracovních zkušenostech a příp. další údaje, které nám sami poskytnete v zaslaných dokumentech. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu výběrového řízení, která jistě nepřekročí 3 měsíce. Při zpracování Vašich osobních údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu a nebudeme je předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás dále informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům u naší společnosti, dále máte právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), na který se také můžete obrátit se stížností. Další informace o ochraně osobních údajů, zpracovávaných Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem naleznete zde: https://www.ujep.cz/cs/zasady-zpracovani-osobnich-udaju.