Přehled

Studijní program: Filosofie, Téma: Rozumové ctnosti v barokní scholastice
Study program: Philosophy, Thesis: Intellectual virtues in Baroque Scholasticism
Školitel/Supervisor: Prof. Dr. Tomáš Machula
Jazyky: Česky, Anglicky
Languages: Czech, English

Anotace:

Aristotelská koncepce rozumových ctností byla středověkou scholastikou přijata a rozpracována. Další rozvoj této koncepce v době novověké scholastiky však není zatím zcela prozkoumán. Mezi důležité body patří i některé ctnosti rozvinuté až středověkou scholastikou, např. synderesis, které původní aristotelský rámec překračují. Tématem práce je zmapovat nauku o rozumových ctnostech v komentářích autorů druhé scholastiky a věnovat zvláštní pozornost tematice synderesis.
Klíčová slova: etika, ctnosti, scholastika

Annotation:

The Aristotelian concept of the intellectual virtues was accepted and developed by Medieval Scholasticism. However, the further development of this concept in Modern or Baroque Scholasticism has not been fully examined yet. Important points include some virtues developed by Medieval Scholastics, e.g. synderesis, that exceed the original Aristotelian framework. The thesis should examine the doctrine of the intellectual virtues in Modern Scholasticism authors. Special emphasis will be placed on the issue of synderesis.
Key words: ethics, virtues, scholasticism

Stipendium: CZK 11.250,- až 24.100,
Stipend: CZK 11.250,- to 24.100,-