Přehled

ustav-pro-nanomaterialy-pokrocile-technologie-a-inovace-pracovnik-vedy-a-vyzkumu-senior-ka12

Origináln PDF souboru je k dispozici na adrese: https://www.tul.cz/document/6886

 

Ředitel Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace
Technické univerzity v Liberci
vypisuje výběrové řízení na místo:
PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU – SENIOR – KA12
PROJEKT OP VVV – MEZINÁRODNÍ MOBILITY VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ NA TUL
REG. Č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008493
Charakteristika:
* vědecko-výzkumná a publikační činnost, sebevzdělávací aktivity, příprava a realizace projektů v oboru průmyslová automatizace a robotika
Požadované dovednosti:
* zkušenosti v oblasti senzoriky a aktuátorů pro pokročilé interaktivní technické systémy (např. sensitivní roboty), nové principy interakcí člověk-stroj
* zkušenosti s prezentací na zahraničních konferencích
* schopnost publikace výsledků v anglickém jazyce
* schopnost analýzy současného stavu řešení
* vysoká míra kreativity a invence při řešení náročných technických projektů
* spolehlivost v dodržování stanovených termínů
* schopnost týmové spolupráce
* flexibilita a odpovědnost
* samostatnost, komunikativnost
Požadované vzdělání a praxe:
* ukončené vysokoškolské vzdělání technického směru
* titul Ph.D. či obdobný titul – ekvivalent úrovně 8 dle ISCED – získán před 7 a více lety
* praxe na projektech VaV
* znalost AJ slovem i písmem
Požadovaná kritéria:
* uchazeč musí být výzkumným pracovníkem ze zahraničí, tzn. že v posledních 3 letech působil minimálně po dobu 2 let v organizaci/organizacích mimo území ČR v oblasti výzkumu na pracovní úvazek minimálně 0,5, občané ČR nejsou vyloučeni
* H-index – minimální hodnota 8,5 v přepočtu dle normalizační tabulky, zdrojem pro přepočet hodnoty h-indexu je Web of Science nebo Scopus
* řešitel nebo spoluřešitel alespoň jednoho mezinárodního grantu nebo národního grantu za posledních 5 let
Pracovní poměr:
* úvazek 80 %
* pracovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do března 2019, případně dle dohody
Termín nástupu:
* září 2018, případně dle dohody
Mzdové zařazení:
* mzdová třída C3 dle vnitřního mzdového předpisu – mzda odpovídající prestižnímu akademickému pracovišti, motivační mzdové a pracovní podmínky, výkonové odměňování
Pracovní podmínky a mzdové zařazení se řídí Pracovním řádem, Vnitřním mzdovým předpisem Technické univerzity v Liberci, Zákoníkem práce a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků a dalších zaměstnanců Technické univerzity v Liberci.
Nabízíme:
* zajímavou, různorodou a zodpovědnou práci
* pružnou pracovní dobu
* závodní stravování
* dětský koutek pro děti batolecího věku
* možnost ubytování v ubytovacích zařízeních TUL
K přihlášce do výběrového řízení musí být přiloženy tyto listinné dokumenty v českém nebo anglickém jazyce: a) úředně ověřená kopie diplomu dokládající ukončené doktorské vzdělání b) strukturovaný životopis dle vzoru Europass c) motivační dopis nepřesahující dvě strany A4 s popisem cílů ve výzkumu a vývoji na Technické univerzitě v Liberci d) prokázání publikační činnosti – v posledních 3 letech minimálně 2 publikační výstupy. Publikačními výstupy se rozumí odborné publikace evidované v databázi Thomson Reuters Web of Science, Scopus nebo ERIH PLUS a zároveň publikace typu „article“, „book“, „book chapter“, „letter“ a „review“. e) doklad o znalosti českého či anglického jazyka – na úrovni B1 a vyšší nebo ekvivalent
V prvním kole výběrového řízení výběrová komise zkontroluje úplnost požadovaných dokumentů. V druhém kole výběrová komise posoudí a zhodnotí výkonnostní kritéria a zaměření pracovních pobytů na základě doručených listinných dokumentů. O výsledku budou všichni uchazeči informováni nejpozději do 40 pracovních dnů od ukončení výběrového řízení.
Přihlášku do výběrového řízení včetně výše uvedených dokumentů doručte nejpozději do 26. 8. 2018 e-mailem nebo poštou na níže uvedenou adresu:
Technická univerzita v Liberci
Personální oddělení
Studentská 1402/2
461 17 Liberec 1
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Havlíková, Personální oddělení
e-mail: volnamista@tul.cz
Výběrové řízení na výše uvedené místo je od 26. 7. 2018 zveřejněno na úřední desce Technické univerzity v Liberci (viz: http://www.tul.cz/uredni-deska/uredni-deska-tul/vyberova-rizeni-volna-mista), na portálu MPSV (viz: http://portal.mpsv.cz/sz, na portálu EURAXESS: (http://www.euraxess.cz/) a na portálu Research Gate (viz: https://www.researchgate.net/).
Zdroj: https://www.tul.cz/document/6886