Přehled

Děkan Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále jen FAMU) vyhlašuje výběrové řízení na místo pedagoga v oblasti teorie a historie filmu. Výběrové řízení se vypisuje na pedagogickou pozici na katedře FAMU International (dále FI).

Výběrové řízení se řídí Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AMU, čl. 1, odst. 3) a § 77 odst. 2 zákona č. 111/1988 Sb., v platném znění.

Od uchazeče je požadována:

 • Výuka předmětů filmové teorie a historie v anglickém jazyce.
 • Podíl na vývoji koncepce výuky teoretických předmětů na FI.
 • Vedení magisterských teoretických prací.
 • Účast v klauzurních a diplomantských komisích FI.
 • Vlastní vědecko-výzkumné publikační projekty.

Předpoklady:

 • Pedagogické zkušenosti
 • Akademický titul magisterské úrovně
 • Doložitelná odborná publikační činnost
 • Velmi dobrá znalost anglického jazyka
 • Občanská bezúhonnost

Předpokládaná výše pracovního úvazku:

 • 0.50 nebo dohodou
 • Platové podmínky se řídí vnitřním předpisem AMU

Předpokládaný nástup:

 • 1. 2. 2019

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat tyto náležitosti:
a) Kontaktní údaje
b) Strukturovaný životopis
c) Přehled odborné činnosti
d) Kopie dokladů o nejvyšším ukončeném vzdělání
e) Návrh koncepce výuky teoretických předmětů na FI zohledňující návaznost teoretické výuky na praktickou výuku

Přihlášku do výběrového řízení zašlete nejpozději do 5. 12. 2018 na adresu: Filmová a televizní fakulta AMU, sekretariát děkana, Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Praha 1, předmět: Výběrové řízení FI. Předpokládaný termín konání výběrového řízení: v první polovině ledna 2019.
Veškeré další informace o škole jsou dostupné na www.amu.cz a www.famu.cz.

Zdroj: https://www.amu.cz/cs/uredni-deska/volna-mista-konkurzy/551/