Přehled

Děkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení akademického místa

Odborný asistent/Asistent
I. Interní kliniky (5 míst úvazek á 0,2)

Kvalifikační požadavky:
– vysokoškolské vzdělání lékařského směru, ukončený interní kmen případně specializace v oboru, praxe v oboru, schopnost vyučovat v českém i anglickém jazyce, vědecká a publikační činnost, identifikace se způsobem výuky na 3. lékařské fakultě UK, bezúhonnost.

Předpokládaný nástup: po ukončení výběrového řízení.

Mzdové podmínky jsou dány Vnitřním mzdovým předpisem UK. Písemné přihlášky spolu s profesním životopisem v českém jazyce, úředně ověřenými doklady o získané kvalifikaci, přehledem praxe, přehledem vědecké a publikační činnosti, a souhlasem se zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zasílejte do 30 dnů od uveřejnění inzerátu (do 16.7.2018 –pozn. ResearchJobs.cz) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, Oddělení personální a mzdové, Ruská 2411/87, 100 00 Praha 10 nebo osobně podané na podatelnu 3. lékařské fakulty UK. Přihlášku lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu personalni@lf3.cuni.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky piyj9b4. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující přihlášku včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na místo Odborný asistent/Asistent I. Interní kliniky č.j.: UK3LF/73177/2018“.

http://sysapl.lf3.cuni.cz/qnap/personalni/vyberova-rizeni/V%C3%BDb%C4%9Brov%C3%A1%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD%20vyhl%C3%A1%C5%A1en%C3%A1%2015.%20%C4%8Dervna%202018/D%C4%9Bkan%203.%20LF%20UK%20vypisuje%20v%C3%BDb%C4%9Brov%C3%A9%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD%20na%20obsazen%C3%AD%20m%C3%ADst%20Odborn%C3%BD%20aistent%20-%20asistent%20I.%20Intern%C3%AD%20kliniky%20%20(5%20m%C3%ADst,%20%C3%BAvazek%20%C3%A1%200,2).pdf