Přehled

Děkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení akademických míst

Odborný asistent
Ústavu imunologie (1 místo úvazek 0,5)

Kvalifikační požadavky:
– vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu všeobecné lékařství nebo biologie nebo chemie či obdobného zaměření s výukou imunologie, specializovaná způsobilost v oboru nebo předpoklad jejího dosažení, praxe v oboru, schopnost vyučovat v českém i anglickém jazyce, vědecká a publikační činnost, identifikace se způsobem výuky na 3. lékařské fakultě UK, bezúhonnost.

Předpokládaný nástup: po ukončení výběrového řízení.

Mzdové podmínky jsou dány Vnitřním mzdovým předpisem UK. Písemné přihlášky spolu s profesním životopisem v českém jazyce, úředně ověřenými doklady o získané kvalifikaci, přehledem praxe, přehledem vědecké a publikační činnosti, a souhlasem se zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zasílejte do 30 dnů od uveřejnění inzerátu (do 22. 7. 2019 – pozn. ResearchJobs.cz) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, Oddělení personální a mzdové, Ruská 2411/87, 100 00 Praha 10 nebo osobně podané na podatelnu 3. lékařské fakulty UK. Přihlášku lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu personalni@lf3.cuni.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky piyj9b4. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující přihlášku včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na místo Odborný asistent Ústavu imunologie (1 místo úvazek 0,5), čj.: UK3LF/166637/2019“.

Zdroj: https://fl.lf3.cuni.cz/personalni/vyberova-rizeni/V%C3%BDb%C4%9Brov%C3%A1%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD%20vyhl%C3%A1%C5%A1en%C3%A1%2020.%20%C4%8Dervna%202019/D%C4%9Bkan%203.%20LF%20UK%20vypisuje%20v%C3%BDb%C4%9Brov%C3%A9%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD%20na%20obsazen%C3%AD%20m%C3%ADst%20%E2%80%93%20odborn%C3%BD%20asistent%20%C3%9Astavu%20imunologie%20(1%20m%C3%ADsto%20%C3%BAvazek%200,5).pdf