Přehled

Ústav světových dějin

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent
Obor a zaměření: Obecné a komparativní dějiny se zaměřením na novověké a nejnovější dějiny (19. –  20. století) se zaměřením na sociální/urbánní dějiny v evropském a globálním kontextu, tzv. heritage studies a studium migrací a kultur těchto skupin obyvatelstva, aplikace komparativního přístupu, transnacionalismu, historické etnografie / urbánní antropologie.
Úvazek: 1,0

Popis pozice:

 • výuka v oboru uchazečovy specializace, očekává se především výuka na úrovni bakalářského a magisterského studia a v programu Erasmus Mundus Joint Master Degree
 • vedení studentských prací a projektů
 • zapojení do výzkumných projektů vytvořených na pracovišti
 • výzkum v oboru uchazečovy specializace aplikovatelný v rámci projektu KREAS
 • podíl na tvorbě projektů financovaných z externích zdrojů, jejichž cílem je rozvoj mezinárodní spolupráce

Požadavky:

 • titul Ph.D. v požadované specializaci, mezioborový přesah uchazeče výhodou
 • zahraniční zkušenosti (odborná stáž, výzkum v zahraniční, integrace do mezinárodních vědeckých sítí)
 • výborná znalost angličtiny a francouzštiny, další jazyky vítané
 • schopnost přednášet v angličtině a francouzštině
 • přiměřená odborná a publikační činnost v oboru,
 • organizační a administrativní schopnosti.

Předpokládaný nástup: 1. října 2019
Termín přihlášky: 18. srpna 2019

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis,
 • přehled praxe,
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem),

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha
  nebo
 • E-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz

  Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.
Zdroj: https://www.ff.cuni.cz/2019/07/vyberove-rizeni-ze-dne-17-7-2019-ustav-svetovych-dejin-job-offer-17-july-2019-department-general-history/