Přehled

Znečištění životního prostředí potenciálně toxickými prvky je globálním problémem. Akutní rizika se stále častěji dotýkají i městských oblastí. V takovýchto případech dlouhodobého rizika přímé expozice člověka toxickému působení polutantů je nutné zejména omezení jejich disperze. Potenciálně efektivní technikou může být fytostabilizace půd s využitím metalofytů, které jsou schopny tolerovat i vysokou úroveň znečištění, a přitom efektivně omezit migraci polutantů v prostředí. Cílem teoretické části práce bude zhodnotit dosavadní využití techniky fytostabilizace při managmentu znečištěných lokalit v městských oblastech. V praktické části bude výzkumná pozornost věnována výběru metalofytů vhodných pro městské oblasti a rozdílům v efektivitě fytostabilizace při spontánní sukcesi a při řízené fytoremediaci v reálných terénních, respektive laboratorních podmínkách.

Školitel doc. Mgr. Renata Komendová, Ph.D.
Termín přihlášení: 30. 4. 2023
Přihláška a kontakty: https://www.fch.vut.cz/uchazeci/prijimacky/d