Přehled

English version below

ŠKODA AUTO Vysoká škola byla založena v roce 2000 společností ŠKODA AUTO a.s. Je jedinou vysokou školou v České republice, jejímž zakladatelem je velká nadnárodní společnost. ŠKODA AUTO Vysoká škola sídlí, stejně jako společnost ŠKODA AUTO a.s., v Mladé Boleslavi a s pobočkou v Praze. ŠKODA AUTO Vysoká škola je dynamicky se rozvíjející vysoká škola, která úspěšně prošla  v roce 2014 akreditačním procesem americké asociace Accreditation Council for Business Schools and Programs a získala tak prestižní mezinárodní institucionální akreditaci ACBSP dle všech jejích standardů.

Rektor ŠKODA AUTO Vysoké školy vyhlašuje výběrové řízení na pozice docenta a odborného asistenta pro nově chystaný studijní program Průmyslové inženýrství pro Katedru logistiky, kvality a automobilové techniky se specializací na elektrotechniku a automatické řízení.

KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY:

 • dosažené vzdělání Ph.D. nebo ekvivalent se specializací v oboru elektrotechnika (elektrické a elektronické obvody, měření elektrických veličin, elektrické přístroje a stroje) a automatické řízení výrobního podniku (dynamické systémy pro řízení výrobních procesů)
 • zkušenosti s vedením nebo participací na výzkumných projektech a projektech smluvního výzkumu výhodou
 • aktivní publikační činnost indexovaná v databázích Web of Science a Scopus v dané specializaci během posledních pěti let
 • schopnost přednášet v anglickém jazyce

NABÍZÍME:

 • prostředí dynamicky se rozvíjející univerzity s rostoucími objemy smluvního výzkumu a s ambicí získat akreditaci doktorského studia
 • stabilitu garantovanou zakladatelem a hlavním partnerem univerzity ŠKODA AUTO a.s.
 • atraktivní finanční podmínky a pestrou nabídku benefitů
 • práci v částečném režimu Home Office
 • nástup po dohodě

Svůj životopis a seznam publikovaných prací a řešených projektů zašlete na níže uvedenou adresu nebo e-mail do 15. 12. 2018.
Mgr. Kateřina Kučerová

E-mail: katerina.kucerova@savs.cz
Tel.: 730 803 111
ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s., Na Karmeli 1457, Mladá Boleslav


ŠKODA AUTO UNIVERSITY was founded in 2000 by ŠKODA AUTO a.s. It is the only university in the Czech Republic, established by a large multinational company. ŠKODA AUTO UNIVERSITY is based in Mladá Boleslav, as well as ŠKODA AUTO a.s., and has a branch office in Prague. ŠKODA AUTO UNIVERSITY  is a dynamically developing university that successfully underwent the accreditation process of the Accreditation Council for Business Schools and Programs in 2014 and gained the prestigious international institutional accreditation of ACBSP according to all its standards.

ASSOCIATE PROFESSOR AND ASSISTANT PROFESSOR FOR THE DEPARTMENT OF LOGISTICS, QUALITY AND AUTOMOTIVE TECHNOLOGY WITH A SPECIALIZATION IN ELECTRICAL ENGINEERING AND AUTOMATIC CONTROL

The Rector of ŠKODA AUTO Vysoká škola announces the selection procedure for the position of an Associate Professor and an Assistant Professor at the Department of Logistics, Quality and Automotive Technology, specializing in Electrical Engineering and Automatic Control.

QUALIFICATION REQUIREMENTS:

 • Ph.D. or an equivalent in Electrical Engineering (electrical and electronic circuits, the measurement of electrical quantities, electrical devices and machines) and automatic control of the production company (dynamic systems for controlling production processes)
 • experience with management or participation in research projects and contractual research projects is an advantage
 • active publishing indexed in the Web of Science and Scopus databases in a given specialty during the last five years
 • English proficiency to lecture

WE OFFER:

 • dynamically developing university environment with an increasing volume of contractual research and an ambition to obtain accreditation for doctoral studies
 • stability guaranteed by the founder and main university partner, ŠKODA AUTO a.s.
 • an attractive salary package and a wide range of benefits
 • partial Home Office arrangement
 • accession by agreement

Send your curriculum vitae and the list of published papers and solved projects to the address below or e-mail to 15. 12. 2018:
Mgr. Kateřina Kučerová
E-mail: katerina.kucerova@savs.cz
Tel.: +420 730 803 111
ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s., Na Karmeli 1457, Mladá Boleslav