Přehled

PhD téma pro obor Experimentální onkologie a nádorová biologie
školitel Doc. MUDr. Mgr. Marek Mráz, PhD

Program/obor: Experimentální onkologie a nádorová biologie, forma: doktorské prezenční

Téma: BCR SIGNALIZACE A CÍLENÁ LÉČBA B-BUNĚČNÝCH MALIGNIT

Anotace: Cílem laboratoře je studium biologie hematologických malignit se zaměřením na molekulární dráhy, které regulují interakce v mikroprostředí imunitních buněk. To má velký potenciální terapeutický význam především u B buněčných leukémií a lymfomů, neboť inhibitory těchto interakcí mají slibný klinický efekt (např. BCR inhibitor ibrutinib nebo idelalisib). V nedávné době jsme ukázali, že regulace BCR signalizace závisí do velké míry na chemokinové signalizaci a adhezi maligních B lymfocytů a BCR inhibice má zásadní vliv na vzájemnou komunikaci těchto drah (Pavlasová et al…Mraz, Blood, 2016). PhD kandidát(ka) se zaměří na studium organizace BCR signalizace v kontextu dalších interakcí v mikroprostředí a především kompenzačních mechanismů souvisejících s adaptací a rezistencí na BCR inhibitory u CLL. Studium bude probíhat především analýzou primárních vzorků od pacientů trpících chronickou lymfatickou leukémií (CLL) a modelových B buněčných linií. Cílem je popis základních mechanismů regulace interakcí v mikroprostředí a odpovědi na BCR inhibitory a využití tohoto poznání k pochopení biologie B buněčných malignit a návrhu možné cílené kombinační léčby. V projektu bude uplatněno množství technik molekulární biologie a buněčné biologie jako jsou ko-kultivační modely se stromálními buňkami, aktivace a inhibice molekulárních drah malými molekulami a siRNA, migrační a adhezivní eseje, flow cytometrie, western bloting, klonování, studium genové exprese (Real Time PCR), sekvenování nové generace (RNA seq).

Napojení na grant: částečný úvazek v rámci řešení grantu AZV/ERC/NPÚ

Školitel: Doc. MUDr. Mgr. Marek Mráz, PhD
Stručné info o školiteli: H-index 17 (citace na WOS > 900, 30 publikací s IF, celkový IF 250), v současné obě řešitel 4 grantů (AZV, ERC, GAMU, NPÚ), množství mezinárodních spoluprací: Universita Southampton, UCSD, Mayo Clinic, Dana-Farber Cancer Institute, EMBL, Uni Torino (možnost stáží), člen Comitte Evropské hematologické asociace, oponent časopisů v oboru: Blood, Leukemia, Leuk Lymphoma, Leukemia Research; ocenění: Cena Neuron, cena Evropské hematologické asociace, České hematologické asociace, rektora MU, Cena nadace pro transplantaci kostní dřeně, Společnosti pro Biochemii a mol. biologii, Discovery Award od Novartis, detailně na: http://www.cmbgt.cz/doc-mudr-mgr-marek-mraz-ph-d/t4081 a také na: https://is.muni.cz/auth/osoba/101627

Stručné požadavky na studenta dle stávajících požadavků oborové rady: student musí mít magisterský titul z oboru se zaměřením na molekulární biologii, fyziologii nebo genetiku nebo biochemii či příbuzný obor. Student musí před přihlášením kontaktovat školitele (marek.mraz@email.cz). Pro ukončení studia PhD je třeba splnit podmínky oborové rady viz webová stránka oborové rady na LF MU, prvoautorská publikace v časopise s IF je samozřejmostí. Nutnost absolvování části studia na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce nebo účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí nebo jiná forma přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci. Student bude pomáhat při přípravě předmětu „Moderní metody v analýze genomu. Vyžadována běžná znalost AJ (psaní a komunikace).

Pracoviště školitele: Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno
Počet stipendijních míst na téma: 2