Přehled

Děkan Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
vypisuje výběrové řízení

_______________________________________________________________________________

na obsazení 3 míst akademických pracovníků (titul Ph.D. nebo reálný předpoklad doktorského studia v kompatibilním oboru, přednostně titul docent nebo profesor)

1 místo v oboru botanika
1 místo v oboru hydrologie
1 místo v oboru geochemie
Předpokládaný datum nástupu: 09/2021

Požadavky:

zapojení do výuky a vedení kvalifikačních prací studentů v příslušném oboru;
zapojení do tvůrčích a výzkumných aktivit v oboru;
příprava a řešení projektů;
motivace a schopnost samostatné tvůrčí práce;
vzdělání nebo praxe v oboru;
odpovídající publikační a projektová aktivita.

Nabízíme:

úvazek odpovídající výuce až plný úvazek dle dohody, lze i postupné navyšování;
odpovídající mzdové ohodnocení s významnými motivačními prvky (viz příkaz děkana č. 15/2020 a další interní katedrové);
podpora při dalším vzdělávání a zvyšování kvalifikace, účast na konferencích;
týmovou spolupráci;
tvůrčí volnost;
flexibilní pracovní dobu, vč. home-office
Přihlášky s odborným životopisem, kopiemi dokladů o akademických a vědecko-pedagogických titulech, přehledem vědecké a pedagogické činnosti a praxe a členství v odborných společnostech, seznamem publikační činnosti a grantové činnosti a souhlasem se zpracováním osobních údajů v evidenci uchazečů o zaměstnání vedené za účelem účasti v nadcházejících výběrových řízeních podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR https://www.ujep.cz/wp-content/uploads/2019/09/SouhlasGDPR.docx a zasílejte na Personální oddělení UJEP, Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem nebo emailem na lenka.kurucova@ujep.cz nejpozději do 30. 06. 2021.

Informujeme Vás, že v rámci výběrového řízení bude naše organizace Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, IČO: 44555601, se sídlem Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem, tel. 475 286 317, e-mail: lenka.kurucova@ujep.cz, zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem výběru vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy na výše uvedenou pracovní pozici. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnující vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany naší společnosti před sjednáním pracovní smlouvy. Mezi tyto zpracované osobní údaje patří jméno a příjmení, bydliště, e-mailová adresa, údaje o Vašem vzdělání a dosavadních pracovních zkušenostech a příp. další údaje, které nám sami poskytnete v zaslaných dokumentech. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu výběrového řízení, která jistě nepřekročí 3 měsíce. Při zpracování Vašich osobních údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu a nebudeme je předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás dále informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům u naší společnosti, dále máte právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), na který se také můžete obrátit se stížností. Další informace o ochraně osobních údajů, zpracovávaných Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem naleznete zde: https://www.ujep.cz/cs/zasady-zpracovani-osobnich-udaju