Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.

HISTORIE

Výzkumný ústav veterinárního lékařství (VÚVeL) byl rozhodnutím ministra zemědělství zřízen 10. 9. 1955. Stalo se tak v rámci Československé akademie zemědělských věd, s celostátní působností a sídlem v Brně. Na dvanácti hektarech volné plochy byly vybudovány 3 laboratorní pavilony s administrativní budovou, pokusnými stájemi, bytovými domy a dalšími objekty.
Vědecké týmy ústavu se po dobu několika desetiletí věnovaly problematice tlumení nejvýznamnějších onemocnění hosp. zvířat (leukóze, tuberkulóze, brucelóze, mastitidám, poruchám metabolismu a reprodukce aj.) a významně přispěly k dosažení dnešní vysoké úrovně veterinární medicíny a živočišné výroby v České republice.
V lednu 2007 se VÚVeL transformoval ve veřejnou výzkumnou instituci, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zemědělství ČR. V posledních letech byla zahájena revitalizace stavebních objektů ústavu.

SOUČASNOST

Význam a opodstatnění existence VÚVeL v plné míře trvá. Poruchy zdravotního stavu se staly limitem produkce hospodářských zvířat a ekonomické prosperity jejich chovatelů. Problematice kontroly zoonóz a dalších onemocnění, prosazování principů produkční a preventivní medicíny, vypracování metodiky sběru, zpracování a využití dat o výskytu chorob, antimikrobiální rezistenci, garanci bezpečnosti potravin, vývoji vakcín i dalším odborným úkolům a oblastem se v současnosti ve světě věnuje velká pozornost. A právě a v těchto oblastech je VÚVeL v ČR nezastupitelný.

Neustále se zvyšuje poptávka po potravinách v důsledku rostoucího počtu obyvatel i pro jejich vyšší spotřebu v rozvojových zemích. Potraviny mají stále větší strategický význam. Vyspělé země usilují o svoji potravinovou soběstačnost a podporují export jejich přebytků i s cílem podpory příjmů a prosperity svého venkovského prostoru. Systematicky podporují vlastní zemědělskou výrobu a současně i pro ni významné oblasti výzkumu. Podobný přístup je plně opodstatněný i v podmínkách České republiky a to právě i na úsecích kontroly zdraví chovaných zvířat a kvality potravin, což přispívá k opodstatnění existence ústavu. Daleko významnější roli však hraje naše vědecká úroveň a schopnost předat svoje poznatky badatelské komunitě i zemědělské a potravinářské praxi.

Další informace o našem ústavu najdete na https://www.vri.cz/

Aktuálně nabízené pozice

V současné době nejsou žádná volná místa.