Přehled

Děkan Přírodovědecké fakulty vypisuje výběrové řízení na obsazení místa vědeckého, výzkumného a vývojového pracovníka Ústavu experimentální biologie, Oddělení Fyziologie a anatomie rostlin Přírodovědecké fakulty MU (na částečný úvazek 0,4).

Popis pracovní činnosti

Pozice je zaměřena na výzkum v oblasti stresové biologie rostlin. Očekává se, že kandidát(ka) bude součástí výzkumného týmu se samostatným dílčím vědeckým úkolem. Kanditát(ka) bude uskutečňovat výzkum v mezinárodní kvalitě pomocí metod zaměřených na studium růstové odezvy na stresové faktory, fotosyntézu, sekundární metabolity a ekofyziologii růstu a produkce rostlin z polárních a vysokohorských oblastí. Požadavkem na odbornou způsobilost kandidáta(-ky) je flexibilita ve využívání různých experimentálních a kultivačních metod, znalost základních metod matematicko-statistického zpracování dat a schopnost tvorby výstupů vědecké práce včetně publikační činnosti v mezinárodních odborných časopisech.

Pokračování na zdrojové stránce: https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/35607

Zdroj: https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/35607