Přehled

Děkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení akademického místa

Odborný asistent/Asistent
Kliniky anesteziologie a resuscitace (1 místo úvazek á 0,1)

Kvalifikační požadavky:
– vysokoškolské vzdělání lékařského směru, praxe v oboru, vědecká a publikační činnost, identifikace se způsobem výuky na 3. lékařské fakultě UK, znalost anglického jazyka, bezúhonnost.

Předpokládaný nástup: po ukončení výběrového řízení.

Mzdové podmínky jsou dány Vnitřním mzdovým předpisem UK. Písemné přihlášky spolu s profesním životopisem v českém jazyce, úředně ověřenými doklady o získané kvalifikaci, přehledem praxe, přehledem vědecké a publikační činnosti, a souhlasem se zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zasílejte do 30 dnů od uveřejnění inzerátu (do 5.2.2018 – pozn. ResearchJobs.cz) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, Oddělení personální a mzdové, Ruská 2411/87, 100 00 Praha 10 nebo osobně podané na podatelnu 3. lékařské fakulty UK. Přihlášku lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu personalni@lf3.cuni.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky piyj9b4. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující přihlášku včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na místo odborný asistent/asistent Kliniky anesteziologie a resuscitace č.j.: 21/2018-UK3LF“.

Zdroj: http://sysapl.lf3.cuni.cz/qnap/personalni/vyberova-rizeni/V%C3%BDb%C4%9Brov%C3%A1%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD%20vyhl%C3%A1%C5%A1en%C3%A1%205.%20ledna%202018/D%C4%9Bkan%203.%20LF%20UK%20vypisuje%20v%C3%BDb%C4%9Brov%C3%A9%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD%20na%20obsazen%C3%AD%20m%C3%ADsta%20Odborn%C3%BD%20asistent-Asistent%20Kliniky%20anesteziologie%20a%20resuscitace%20(1%20m%C3%ADsto,%20%C3%BAvazek%200,1).pdf