Přehled

Děkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení akademického místa

Odborný asistent/Asistent
Kliniky anesteziologie a resuscitace 2 místa úvazek á 0,1

Kvalifikační požadavky:
– vysokoškolské vzdělání lékařského směru, specializovaná způsobilost v oboru anesteziologie a resuscitace nebo urgentní medicína nebo předpoklad jejího dosažení, aktivní vědecká a publikační činnost, identifikace se způsobem výuky na 3. lékařské fakultě UK, znalost anglického jazyka, morální bezúhonnost.

Předpokládaný nástup: 1. 10. 2017

Mzdové podmínky jsou dány Vnitřním mzdovým předpisem UK v Praze. Písemné přihlášky spolu s profesním životopisem v českém jazyce, úředně ověřenými doklady o získané kvalifikaci, přehledem praxe, přehledem vědecké a publikační činnosti, a souhlasem v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., zasílejte do 30 dnů od uveřejnění inzerátu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, Oddělení personální a mzdové, Ruská 2411/87, 100 00 Praha 10 nebo osobně podané na podatelnu 3. lékařské fakulty UK. Přihlášku lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu personalni@lf3.cuni.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky piyj9b4. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující přihlášku včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na místo Odborný asistent/Asistent Kliniky anesteziologie a resuscitace č.j.: 283 – 1/2017-UK3LF“.

Zdroj: http://ap1.lf3.cuni.cz/qnap/personalni/vyberova-rizeni/V%C3%BDb%C4%9Brov%C3%A1%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD%20vyhl%C3%A1%C5%A1en%C3%A1%207.%20srpna%202017/D%C4%9Bkan%203.%20LF%20UK%20vypisuje%20v%C3%BDb%C4%9Brov%C3%A9%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD%20na%20obsazen%C3%AD%20m%C3%ADsta%20Odborn%C3%BD%20asistent-Asistent%20Kliniky%20anesteziologie%20a%20resuscitace%20(2%20m%C3%ADsta,%20%C3%BAvazek%20%C3%A1%200,1).pdf