Přehled

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, zastoupená děkanem fakulty, oznamuje otevřenou soutěž pro projekt

EU Horizont 2020 Marie Skłodowska-Curie MSCA-ITN Projekt

EuroAgeism,

pro obsazení pozice:

1 Mladého výzkumníka (tzv. Early Stage Researcher, ESR), FTE 1.0 FTE (100 %) – jedná se o uchazeče, který je v době náboru na začátku výzkumné kariéry a nemá dosud doktorský titul (tj. titul Ph.D.).

Konsorcium projektu EuroAgeism hledá 1 vynikajícího výzkumného pracovníka (ESR) pro 3letý plně financovaný Ph.D. program v oblasti výzkumu klinické farmacie a souvisejících oblastí.

Tento prestižní program je financován z programu Horizont 2020, MSCA-ITN jako mezinárodního, multidisciplinárního a mezioborového vzdělávacího programu. EuroAgeism je konsorcium významných univerzit, výzkumných institucí a nevládních organizací, které se nacházejí v Izraeli, Belgii, České republice, Polsku, Nizozemsku, Spojeném království, Finsku a Švédsku.

Místo výkonu práce: Hradec Králové, Česká republika a ochota cestovat do zahraničí. Od uchazečů je vyžadována mezinárodní mobilita (tj. např. přestěhování z rodné země do jiné), ale také mobilita za účelem participace na projektu a práce na výzkumu.

Profil uchazeče:

 • ESR pracovník musí být na projektu plně zaměstnán po dobu 36 měsíců (žádný další pracovní či studijní úvazek není dovolen)!
 • Vědecká práce a výzkum je založen na tématu FIP7 projektu „Nevhodné předepisování léků ve stáří a hodnocení poskytovaných služeb týkajících se jištění racionality farmakoterapie u seniorů v Evropě“.
 • V době náboru je nezbytné, aby uchazeč neměl doktorský titul (Ph.D.) a jednalo se o uchazeče na začátku své vědecké kariéry.
 • Uchazeč musí splnit i to, že nesmí a nesměl vykonávat svou hlavní činnost (např.: práce, studium apod.) dohromady po dobu delší 12 měsíců během 3 let bezprostředně před náborem. Krátké pobyty (jako například dovolená) nejsou brány v potaz.
 • Od uchazeče je vyžadována ochota cestovat do zahraničí a mezinárodní mobilita (tj. např. přestěhování z rodné země do jiné), ale také mobilita za účelem participace na projektu a práce na výzkumu.
 • Od uchazeče je vyžadována aktivní znalost anglického jazyka (ve formě mluveného i psaného slova). Uchazeč musí prokázat svou schopnost porozumět a vyjádřit se (v písemné a ústní angličtině), že jeho schopnost je dostatečně vysoká na to, aby získal plný užitek ze školení a mezinárodní spolupráce se zahraničními odborníky.
 • ESR výzkumník bude těžit nejen z vedení expertních školitelů/mentorů na kmenovém pracovišti, ale také ze stáží v akademických, zdravotnických a správních organizacích, školení, kurzů přenositelných dovedností, aktivní participace na workshopech a konferencích po dobu zapojení na projektu EuroAgeism.
 • Úspěšnému kandidátovi bude v souladu s pravidly programu Horizont 2020 Marie Skłodowska-Curie nabídnut příplatek na životní náklady, mezinárodní mobilitu a rodinu (platí v případě splnění požadavků pro jednotlivé příplatky).
 • Zatímco zapojení do projektu je stanoveno na 3 roky, některé univerzity mohou mít 4-letý doktorský studijní program, což znamená, že pro tyto univerzity, kde platí tato podmínka, se předpokládá, že se výzkumník bude moct zavázat na dobu 48 měsíců (zatímco zapojení do projektu pokrývá 36 měsíců).
 • Každá zúčastněná země má svůj vlastní soubor daňových pravidel, režimů sociálního zabezpečení, počty dnů dovolených a státních svátků, takže finální výše mzdy se liší na základě těchto parametrů.
 • Další informace o podmínkách MSCA ITN, včetně informací o národním koeficientu, najdete zde: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-msca_en.pdf

Další znalosti a dovednosti:

 • Předpoklady pro výzkumnou práci a související činnosti (trpělivost, vytrvalost a nadšení pro dlouhodobé cíle ve výzkumu).
 • Flexibilita, pečlivost, svědomitost a zodpovědný přístup k práci.
 • Výborné organizační a komunikační schopnosti.
 • Schopnost pracovat samostatně i v týmu.
 • Vysoká motivace a pracovitost.
 • Ochota se neustále učit nové věci.
 • Podpůrné činnosti pro výzkum jako například: statistické vyhodnocení a analýzy dat, práce s daty a respondenty apod.
 • Publikování výsledků a jejich prezentace.
 • Spolupráce s národními a zahraničními vědci.

Přihláška musí obsahovat následující údaje:

 • Jméno a příjmení uchazeče.
 • Datum a místo narození.
 • Národnost.
 • Místo trvalého bydliště/aktuální adresa.
 • Datum odeslání přihlášky a vlastnoruční podpis uchazeče.
 • Kontaktní informace uchazeče (email, telefonní číslo).

Uchazeči do své přihlášky vloží následující dokumenty (v jednom souboru formát PDF, o velikosti maximálně 5 MB):

 • Strukturovaný životopis se seznamem publikací, pracovními zkušenostmi, dovednostmi a dosavadními zkušenostmi ve výzkumu.
 • Motivační dopis s uvedením výzkumných zájmů, motivací k participaci ve FIP7 EuroAgeism projektu, včetně relevantního pozadí či zkušeností (až na 1 stranu formátu A4).
 • Stručná osnova výzkumného návrhu týkající se vybraného projektu (až na 1 stranu formátu A4).
 • Dva dopisy s doporučením od uznávaných odborníků v dané oblasti.
 • Notářsky ověřené kopie diplomu či diplomů (úspěšně absolvované magisterské stadium) – úředně autorizované dokumenty prokazující úspěšné absolvování pregraduálního studia, které jsou podmínkou pro přihlášení se na doktorandskou pozici.
 • Seznam předchozích vědeckých zkušeností a téma obhájené diplomové práce (nebo jiné výzkumné práce úspěšně dokončené před přihláškou do výběrového řízení).
 • Všechny relevantní dokumenty potvrzující profesní kvalifikaci a znalost anglického jazyka uchazeče. Ostatní dokumenty potvrzující požadované odborné znalosti či zkušenosti uchazeče.
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých pro účely výběrového řízení dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Formulář přihlášky, včetně souhlasu se zpracováních osobních údajů, je k dispozici ke stažení níže na této stránce.

Odhadovaná měsíční mzda: max. 2600 EUR/měsíčně (včetně příplatků na životní náklady, mobilitu a rodinu) anebo možnost progresivního vyplácení mzdy. Avšak každá zúčastněná země má svůj vlastní soubor daňových pravidel, režimů sociálního zabezpečení, počty dnů dovolených a státních svátků, takže finální výše mzdy se liší na základě těchto parametrů.

Další informace o podmínkách MSCA ITN, včetně informací o národním koeficientu, najdete zde:http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-msca_en.pdf

Začátek práce: červen až říjen 2018 (na základě dohody).

Typ pracovní smlouvy a úvazku: plný úvazek na dobu určitou (36 měsíců) s možností prodloužení po celou dobu trvání projektu, tj. do 31. října 2021, 23:59 SEČ.

Nabízíme:

 • Pozici mladého výzkumníka a manažera ESR týmu projektu Horizont 2020 – EuroAgeism (projekt FIP7).
 • Spolupráci s domácím výzkumným týmem a zahraničními odborníky.
 • Zajímavou práci v expertním týmu ČR pod vedením mezinárodně uznávaných vědců z různých institucí, zejména z Farmaceutické fakulty UK, 1. Lékařské fakulty UK, Akademie věd ČR a Státního úřadu pro kontrolu léčiv.
 • Zahraniční stáže a účast na mezinárodních konferencích.
 • Specializovaný dlouhodobý profesní rozvoj a studium ve zvolené oblasti.
 • Vysoce motivační mzdu s příplatky na životní náklady, rodinu a mobilitu.

Uchazeče žádáme o zaslání přihlášek spolu se všemi požadovanými dokumenty emailem nejpozději ve 14:00h SEČ (tj., koordinovaný světový čas + 1 hodina)  28. února 2018 na níže uvedenou emailovou adresu (v jednom dokumentu formátu PDF, max. velikost souboru  5 MB), včetně úředně ověřených diplomů prokazujících absolvované magisterské stadium (přeložených do angličtiny). V případně neúplné přihlášky či chybějících dokumentů, uchazeč nemůže být zařazen do seznamu kandidátů pro následné výběrové řízení.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit a to bez udání důvodu.

Kontaktní osoba pro zaslání přihlášky a poskytnutí dalších informací je:
PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.
– Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova.
Telefon: +420 495 067 647
E-mail: fialovad@faf.cuni.cz

Zdroj: https://www.faf.cuni.cz/Fakulta/Uredni-deska/Vyberova-rizeni/VR-2-Early-Stage-Researchers-201802/